Tjänster

Man & Nature erbjuder framför allt tjänster kopplade till landskap, naturresurser och mark- och vattenanvändning. Det handlar om konferenser, seminarier, workshops, rapporter, undersökningar, utvecklingsplaner, projektledning, strategiskt stöd, med mera. Många gånger handlar uppdragen om en kombination av olika tjänster.

Konferenser, seminarier och workshops

Vi planerar, projektleder och faciliterar konferenser, seminarier och workshops – med ambitionen att nå överenskomna mål, skapa trygghet, en enhetlig upplevelse, sammanhang, engagemang, delaktighet, ägarskap, kreativitet och resultat. 

Som tilläggstjänst erbjuder vi dessutom sammanställning av konferensrapporter.

Exempel på uppdrag

Rapporter, undersökningar, utvecklingsplaner 

Vi skriver rapporter, strategier och utvecklingsplaner. Det inbegriper ofta data-/informationsinsamling, syntes, analys, målgruppsanpassad textproduktion och layout.

Vi har specialkompetens inom t ex intressentkartläggning och social nätverksanalys.

Exempel på uppdrag

Projektledning och strategiskt stöd

Vi leder projekt som handlar om allt från utveckling av olika landskap till hållbar mark- och vattenanvändning. Vi erbjuder också strategiskt stöd till enskilda personer och organisationer som vill göra något nytt, har kört fast och/eller behöver hjälp med att ta fram strategier och planer.

Exempel på uppdrag

Övrigt

Vi gör också mycket annat – till exempel skriver vi populärvetenskapliga texter, undervisar och utbildar.

Exempel på uppdrag