Tjänster

Man & Nature erbjuder framför allt tjänster kopplade till landskap, naturresurser och mark- och vattenanvändning. Det handlar om konferenser, seminarier, workshops, utredningar, kartläggningar, analyser, projektledning och projektstöd, med mera. Många gånger handlar uppdragen om en kombination av olika tjänster.

Konferenser, seminarier och workshops

Jag planerar och faciliterar konferenser, seminarier och workshops – med ambitionen att nå överenskomna mål, skapa trygghet, en enhetlig upplevelse, sammanhang, engagemang, delaktighet, ägarskap, kreativitet och resultat. Ibland sammanställer och layoutar jag också konferensrapporter.

Exempel på genomförda uppdrag

Projekt och processer

Jag leder projekt och processer som handlar om allt från utveckling av olika landskap till hållbar mark- och vattenanvändning. Jag erbjuder också strategiskt stöd till enskilda personer och organisationer som vill göra något nytt, har kört fast och/eller behöver hjälp med att ta fram strategier och planer.

Exempel på genomförda uppdrag

Utredningar, kartläggningar, analyser

Jag gör utredningar, kartläggningar, analyser. Det inbegriper ofta data-/informationsinsamling, syntes, analys, målgruppsanpassad textproduktion och layout.

Exempel på genomförda uppdrag

Övrigt

Jag gör också mycket annat, till exempel skriver populärvetenskapliga texter, undervisar och utbildar.

Exempel på genomförda uppdrag